OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Prodávající a kupující

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi provozovatelem internetového obchodu www.scalehobby.eu (Scale Hobby s.r.o. s místem podnikání Vinohradská 3216/165, 100 00 Praha 10, IČ: 08093377, plátcem DPH DIČ: CZ08093377), (dále jen „prodávající“), na straně jedné a každým uživatelem internetu, který zašle objednávku prodávajícímu na jakékoliv zboží uvedené (dále jen „kupující“) na straně druhé. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

 

1) Registrace a zpracování osobních údajů

Kupující má možnost se zaregistrovat v databázi prodávajícího. Registrace zjednodušuje proces umísťování objednávek a umožňuje kupujícímu sledovat historii nákupů. Registrace rovněž dává kupujícímu možnost obdržet informační bulletiny od prodávajícího v případě, že o to má kupující zájem.

Registrační záznam je uložen po dobu 2 let. Dva týdny před uplynutím doby platnosti registrace prodávající kontaktuje kupujícího, aby získal souhlas s prodloužením registrace o další dva roky. V případě, že Kupující výslovně neschválí rozšíření, Prodávající vymaže registraci z databáze obchodu. Kupující má také právo požadovat od prodejce, aby odstranil registrační údaje z databáze, a to zasláním e-mailu pro zrušení registrace.

Objednávky lze podávat bez registrace.

Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány podle evropského GDPR a českého zákoníku O ochraně osobních údajů č.101 / 2000 Sb. Pokud jde o GDPR, prodávající se chová jako správce dat a používá služby následujících datových zpracovatelů:

• Česká Pošta;
• GLS courier - kurýrní služba;
• Učetnictví Prodimo - účetní společnost.

Prodávající tvrdí, že osobní údaje získané prostřednictvím objednávky jsou používány výhradně za účelem plnění objednávky. Prodávající údaje nesdílí s žádnou třetí stranou, pokud není právně povinen je sdílet.

 

 

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. určení způsobu dodání, doručovací adresa, fakturační údaje atd.).

Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informováni elektronickou poštou – e-mailem.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, pokud kupující aspoň jednou neodebral zboží, popř. opakovaně bezdůvodně zboží vrátil.

U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

Storno objednávky

Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

 

3) Platební podmínky

Platba za vybrané zboží může být provedena v hotovosti při převzetí zboží, bezhotovostním převodem předem (na účet 2108629547/2700, Unicredit Bank), nebo pomocí platební karty přes platební bránu PayPal.

 

4) Druhy dopravy veřejnými přepravci:

Osobní odběr

Objednávku je možné vyzvednout po dohodě za předpokladu, že objednané zboží je skladem. V ostatních případech Vás budeme informovat.

Zboží doručováno Českou poštou – Doporučený balík nebo kur ýrem GLS.

Poštovné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši od 50,- Kč (viz tabulka).

 

Poštovné, Kč

Zásilka do 150g

50

Zásilka do 350g

70

Zásilka do 2kg

90

Zásilka do 5kg

120

Výše uvedené poštovné platí pouze pro Českou republiku.

Cena zahrnuje balení, ale nezahrnuje žádné další služby. Kupující obdrží sledovací číslo a můze sledovat doručení přes webové stránky České pošty. Pokud nebude objednávající zastižen, obdrží do schránky oznámení o doručení zásilky. Zásilku si může vyzvednout na uvedené poště.

Maximální hmotnost jednoho balíku je pouze 5 kg.

U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být cena přepravy zvýšena. Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsobu dopravy. Reklamace zásilky je možná pouze u převzetí!

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

O odeslání je zákazník informován e-mailem.

 

5) Termín vyřízení objednávky

Zboží, které je skladem, je expedováno během 3 všedních dnů od přijetí objednávky. Pokud některé položky budou dlouhodobě nedostupné, budeme Vás o tom informovat a společně se domluvíme na dalším postupu.

 

6) Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 14 dnů ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

7) Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. telefonu, emailu, Skypu a e-shopu má kupující spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Kupující spotřebitel může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně do sídla firmy prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 53 odst. 7 o.z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce. Zboží má být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno a v původním obalu bez známek užívání, včetně veškerého příslušenství a návodů. Kupní cena je vrácena prodávajícím kupujícímu bez zbytečného odkladu podle vzájemné dohody. Spotřebitel může své odstoupení od smlouvy vzít zpět.

 

8) Reklamace

Reklamace bude vyřízena dle právního řádu platného v ČR. Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace, musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, vždy v původním obalu a výhradně po předchozí písemné domluvě s prodávajícím. V případě, že u dodaného zboží byla zjištěna nekompletnost dodávky či vada na zboží, je kupující povinen neprodleně o tom informovat prodávajícího e-mailem na service@scalehobby.eu. V jiném případě může prodávající odmítnout takovou reklamaci vyřídit. Při reklamaci je nutné uvést doklad o koupi a popis závady. ScaleHobby posoudí reklamovanou vadu a rozhodne o důvodnosti reklamace nejpozději do 14 dnů. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud v této době není možné reklamaci vyřídit, je povinností prodávajícího poskytnout kupujícímu odpovídající kompenzaci podle vzájemné dohody. V případě nekompletního nebo jinak poškozeného modelu dodává prodávající pouze chybějící či poškozené díly. Pokud došlo k poškození zboží při přepravě, nárok na uplatnění reklamace zaniká. Tyto škody je nutno řešit dle právního řádu České pošty. Bez předchozí domluvy nám nikdy neposílejte zpět nekompletní modely nebo jiné zboží.

Obchodní podmínky jsou platné od 01.07.2013 do odvolání. Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

 

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Váš scalehobby.eu

Tyto obchodní podmínky byly sestaveny s použitím Univerzálních obchodních podmínek, které jsou volně ke stažení z webové stránky společnosti Shoptet (http://www.shoptet.cz/ke-stazeni/).